ഡൗൺലോഡ്

 • PDF
  മൾട്ടിഫങ്ഷണൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഹോൾഡർ (സീരീസ്)
 • PDF
  മൾട്ടിഫങ്ഷണൽ ഷെൽഫ് സീരീസ്
 • PDF
  ഹാങ്‌സൗ യിലാങ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോ., ലിമിറ്റഡ്._2019224701410_യൂട്ടിലിറ്റി മോഡൽ പേറ്റന്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്_20210312
 • PDF
  ഹാങ്‌സൗ യിലാങ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോ., ലിമിറ്റഡ്._2020205365188_യൂട്ടിലിറ്റി മോഡൽ പേറ്റന്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്_20210312
 • PDF
  ഹാങ്‌സൗ യിലാങ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോ., ലിമിറ്റഡ്._2020208930565_യൂട്ടിലിറ്റി മോഡൽ പേറ്റന്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്_20210226
 • PDF
  മൾട്ടിഫങ്ഷണൽ ഷെൽഫ്
 • PDF
  ബാത്ത്റൂമിനുള്ള മൊബൈൽ മൾട്ടിഫങ്ഷണൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഹോൾഡർ